Những nguyên tắc bắt buộc trong công tác phòng cháy chữa cháy

(Điều 4 Luật phòng cháy và chữa cháy)

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy…

NGUYÊN TẮC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy

Nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy

(Điều 4 Luật phòng cháy và chữa cháy)1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy…

2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

Nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy

Nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy pccc

Nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy pccc

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.