Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ

Đăng bởi Tin tức

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan chủ động rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ.

Thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; Điện số 90/HT ngày 02/11/2023 của Bộ Công an về triển khai Công điện số 991/CĐ-TTg; xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 3159/CAT-TM ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó chú trọng thực hện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 4866/UBND-NC ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác PCCC; Văn bản số 5137/UBND-NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH.

2. Sở Xây dựng

2.1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6063/UBND-XDngày 31/10/2023.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập của văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; hoàn thành trước ngày 25/12/2023.

2.2. Tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ và xem xét xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

2.3. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ; kịp thời ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình, cơ sở hiện hữu khác khi có hướng dẫn của cấp trên.

3. Công an tỉnh

3.1. Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan chủ động rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao phát sinh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 825/CĐ-TTg; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.2. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời các giải pháp, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

4. Sở Công Thương:

4.1. Chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn điện trong phạm vi quản lý, đặc biệt là đối với các chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ nhằm góp phần bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

4.2. Thực hiện công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh trong việc nâng cao vai trò của các kiểm tra viên điện lực về kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện đối với các chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ thuộc địa bàn quản lý. Hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra trước ngày 25/12/2023, sau đó, thực hiện thường xuyên.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng và an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

6.1. Khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ ở đã đưa vào sử dụng trên địa bàn để kịp thời phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình triển khai các biện pháp khả thi khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, đặc biệt về phòng cháy, chữa cháy, như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm an toàn sức khỏe và tài sản; thường xuyên tự kiểm tra hệ thống điện sau công tơ để phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ gây cháy, nhất là đối với hệ thống điện, thiết bị điện; tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ.

6.2. Đối với các công trình xây dựng mới, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép.

6.3. Tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng theo phân cấp; tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy và chữa cháy về các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

6.4. Chỉ đạo kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan; chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép; tuyệt đối không để các vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại, kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống Nhân dân.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

Nguồn: PV (BÁO HÀ TĨNH)