Tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Đăng bởi Thông Tin, Tin tức
Sở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 543/SNN-KL, đề nghị sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN, ngày 21-02-2020, của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về PCCC rừng… UBND các huyện thị xã có rừng căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã có rừng trên địa bàn huyện tổ chức các biện pháp PCCC rừng phù hợp đảm bảo hiệu quả, an toàn khi chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng kịp thời thông tin về Sở NN&PTNT để báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở NN&PTNT đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm làm tốt công tác tham mưu để UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động làm tốt công tác PCCC rừng tại chỗ, đặc biệt tại các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng nhằm bảo vệ an toàn các kho tàng, phương tiện và các trang thiết bị quốc phòng, an ninh được giao quản lý. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chữa cháy rừng chủ động tham gia chữa cháy rừng khi được huy động.

Sở NN&PTNT giao Chi cục Kiểm lâm Hà Nội chủ động công tác tham mưu, kịp thời chỉ đạo các biện pháp bảo vệ rừng và PCCC rừng trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các hạt kiểm lâm quản lý địa bàn có rừng phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai có hiệu quả các phương án PCCC rừng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng liên tục 365 ngày/năm theo đúng quy định được phê duyệt, tăng cường cung cấp thông tin dự báo cảnh báo cháy rừng đến các chủ rừng và UBND các cấp để kịp thời triển khai các biện pháp PCCC rừng tại chỗ. Tiếp tục duy trì công tác trực phòng cháy 24/24 giờ. Khi phát hiện cháy rừng phải thông báo theo quy định của pháp luật và huy động lực lượng kịp thời để tham gia chữa cháy rừng…

Ban Quản lý rừng phòng hộ – đặc dụng Hà Nội tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách về PCCC rừng, phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng đối với các diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện đang quản lý.